ZAWARTOŚĆ KOSZYKA:

Aby skorzystać z darmowej wysyłki musisz dokonać zakupów o wartości 500 pln

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU:

1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta (kupującego) regulaminu sprzedaży sklepu internetowego sprzedającego - firmy Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 1 (02-460), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162206, NIP 527-24-09-651, o kapitale zakładowym 45 600 000,00 zł.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://www.mercedes.benz pl/


3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (ofertą Klienta) Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta wskazując w potwierdzeniu zamówienia (dot. dostępnych towarów) wysłanym na wskazany przez Klienta adres e-mail, który towar jest wyprzedany (w zakresie wyprzedanych towarów Sprzedający odmawia przyjęcia oferty Klienta). W razie zaistnienie takiej okoliczności Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia (tj. w zakresie dostępnych towarów) (w zakresie towarów wyprzedanych umowa nie zostaje zawarta) bądź o rezygnacji z zamówienia w całości (następuje wówczas odstąpienie od umowy, którą uważa się za niezawartą). Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację, iż zamówienie nie może być zrealizowane (co stanowi oświadczenie o odmowie przyjęcia oferty Klienta, wówczas umowa nie zostaje zawarta).Następnie Sprzedający wysyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia (w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na stronie internetowej, potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty). W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający przesyła informację o zamówionych towarach, ich dostępności w magazynie, łącznej cenie razem z kosztem dostawy. Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych i pełnych danych łącznie z adresem e-mail i numerem telefonu. Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcia z Sprzedającym umowy sprzedaży zamawianych przez internet towarów. 

4. Przy zamówieniu przez Klienta towarów dostępnych wyłącznie w magazynie niemieckim, wymagana jest wpłata bezzwrotnej (w przypadku rezygnacji Klienta) zaliczki w wysokości min. 50% wartości towaru. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany w trakcie potwierdzenia zamówienia.


5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru podana na stronie internetowej nie zawiera kosztów dostawy. Kwota za zamówione towary regulowana będzie przez Klienta gotówką przy odbiorze, przelewem, kartą płatniczą lub z wykorzystaniem funkcji e-przelewy. Opcje do wyboru przez klienta. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem lub e-przelewem za datę gotowości do realizacji zamówienia przyjmuje się dzień, w którym wpłynęła na konto sprzedającego zapłata za zamówiony towar. W przypadku płatności przelewem Sprzedający zacznie realizować zamówienie po wpłynięciu należnej kwoty za zamówione towary na konto firmy. Do każdego zamówienia dołączony będzie paragon lub faktura VAT, instrukcje.


6. Koszt dostawy towarów podawany jest w procesie składania zamówienia. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności pracownika firmy kurierskiej, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ubytku przesyłki w transporcie obecności pracownika firmy kurierskiej należy zwrócić się do niego z żądaniem sporządzenia protokołu szkody i zachowanie tego dokumentu. W razie zaistnienia takiej okoliczności Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta pod nr tel.: 42 6 345 345 (Dział Obsługi Klienta DHL - Przesyłki Krajowe).O wysłaniu zamówionego towaru Sprzedający informuje niezwłocznie po jego nadaniu za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości sms.

7. Czas dostarczenia towarów wynosi od 7 – 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, nie dłużej niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach (sprowadzenie towaru o dłuższym terminie wykonania) czas dostarczenia towarów może być dłuższy niż 30 dni, co zostanie każdorazowo i indywidulanie ustalone z Klientem. Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres, wyłącznie kurierem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt zapakowania i dostawy towaru wynosi 30.75 zł od każdego zamówienia. Dla zamówień o wartości powyżej 500 zł koszt opakowania i dostawy wynosi 0zł.

8. Informujemy, iż prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzez klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa to na utratę prawa odstąpienia).Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztu dostawy towaru poniesionego przez klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towarów na adres Sprzedającego tj. ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa.W przypadkach odstąpienia przez Klienta od umowy uznaje się ją za niezawartą.W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni Klient zobowiązany jest zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, na adres Sprzedającego.

9. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego (wzór formularza). Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Sprzedającego tj. ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa.

 

10. Niektóre towary mogą być objęte gwarancją producenta.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru.W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Towar wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument sprzedaży) należy odesłać na adres Sprzedającego tj. ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa.Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie, faksem, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.8. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

11. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania ich oraz prawem sprzeciwu.9. Dane osobowe przetwarzane i chronione są przez Sprzedającego zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U 2014.1182 j.t.). Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, przekazane przez Klienta w chwili składania zamówienia dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego dla celów realizacji zamówienia (upoważnienie ustawowe). W każdym przypadku podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu otrzymywania Newslettera lub informowania Klienta o nowych towarach, promocjach.

12. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w podanym terminie wraz z informacją o zmianie regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia.10. Niniejsze regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Sprzedający poinformuje przez umieszczenie pod adresem http://e-sklep.warszawa.mercedes-benz.pl/t,6,regulamin-sklepu.html  wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na w/w stronie internetowej przez okres co najmniej 7 dni.

13. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą poddane pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych.

14. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji bądź przed stałym polubownym sądem konsumencki przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

15. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszych warunków zakupów jest prawo polskie.


Ceny towarów prezentowanych w naszym sklepie internetowym, zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w wysokości *0,60* zł za 1 sztukę lamp wyładowczych oraz *0,14* zł za kilogram pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE